Geopolku ry:n säännöt 


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Geopolku ry ja kotipaikka Haapajärvi

2§ Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on geokätköilyharrastuksen edistäminen ja tukeminen Suomen alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harrastuksen neuvonta- ja muita tapahtumia.


3§ Jäsenet


Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4§ Jäsenen oikeudet


 1. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni
 2. Varsinaisella jäsenellä on oikeus vuokrata ilmaiseksi seuraavia tuotteita: geokätköilijän tarvikepaketti, GPS-laite, virallinen geocaching-rantalippu, Kepsi-kettumaskotti tapahtumiin. Tuotteet saa lainaksi viikon kerrallaan, jos kyseiset tavarat ovat kulloinkin vapaana. Nämä on noudettavissa Geopolku ry:n toimistolta. Jos tuotteet tarvitsee lähettää jäsenen osoitteeseen, jäsen sitoutuu maksamaan lähtyksestä syntyvät kustannukset.
 3. Varsinainen jäsen saa halutessaan geopolku Ry:ltä käyttöönsä sähköpostin, joka on muotoa etunimi.sukunimi@geopolku.com. Varsinaisen jäsenen sähköpostihakemus tulee toimittaa osoitteeseen geopolku@geopolku.com. Hakemuksessa tulee ilmoittaa etunimi, sukunimi ja jäsennumero.
 4. Varsinaisella jäsenellä on oikeus hakea rahallista avustusta geokätköhankkeisiinsa Geopolku ry:ltä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy tai hylkää avustushakemukset parhaaksi katsomallaan tavalla.
 5. Varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua ilmaiseksi Geopolku ry:n vuosittain järjestettävään muille osallistujille maksulliseen geokätköilyn erikois-tapahtumaan.
 6. Varsinaiset jäsenet voivat halutessaan osallistua Geopolku ry:n järjestämälle opintomatkalle. Jokaisen opintomatkalle haluavan tulee kuitenkin osallistua matkan kohdennettuun varainkeruuseen, kunkin opintomatka-suunnitelman mukaisesti, joka tiedotetaan hyvissä ajoin, vähintään puoli vuotta ennen matkalle lähtöä.
 7. Varsinaiset jäsenet saavat 10%:n alennuksen Geopolku ry:n myymistä kätköily-asusteista.


5§ Jäsenen velvollisuudet

 1. Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Vuosimaksu erääntyy tammikuun viimeinen päivä maksettavaksi.
 2. Jäsen järjestää yhden geokätköilytapahtuman (geocachingevent, -cito tms.) vuodessa, tai vaihtoehtoisesti osallistuu tällaisen valmisteluun talkootyön muodossa.


6§ Jäsenen eroaminen


Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


7§ Jäsenen erottaminen


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöksissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


8§ Hallitus


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.


9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kukin yksin.


10§ Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.


11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.


12§ Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänen laskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaiden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallitus 8§:n mukaan
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous


Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitelty hallitukselle.


15§ Kokouskutsutapa


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta -sähköpostitse


16§ Sääntöjen muuttaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


17§ Yhdistyksen purkaminen


Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.